Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου Ιστότοπου

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά για ίδιο όφελος και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή σας χρήση αυτών, για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.

Το www.photofunpark.gr ρητά δηλώνει ότι με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει μέρος ή το σύνολο των προσωπικών στοιχείων των πληροφοριών και των φωτογραφιών που μας εμπιστεύεστε (άρθρο 11 ν. 2472/1997).

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του Ρhotofunpark διέπεται από τους όρους της παρούσας καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού [Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000] και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο παρών κανονισμός καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το Ρhotofunpark είναι τα ακόλουθα:

Α. Για την Διαδικασίας Εγγραφής στις Υπηρεσίες:

1. Όνομα
2. Επώνυμο
3. Email (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)
4. Φύλο

Β. Για την Διαδικασία Δημιουργίας/Πληρωμής/Αποστολής:

1. Διεύθυνση
2. Πόλη
3. Χώρα
4. Νομός/Δήμος
5. ΤΚ
6. Τηλέφωνο
7. Ημερομηνία γέννησης
8. Απασχόληση
9. Ιστοσελιδα
10. Φαξ
11 Κωδικός Χρήστη.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το Ρhotofunpark διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρία προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Χρήστες του Ρhotofunpark που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Το Ρhotofunpark, ωστόσο, δε δύναται να ελέγξει τυχόν χρήση των υπηρεσιών του από ανήλικους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποβολή τέτοιων στοιχείων από ανήλικους (πχ διά της δηλώσεως της ηλικίας των χρηστών) το Ρhotofunpark διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες κάθε παραγγελίας και τα προσωπικά στοιχεία κάθε μέλους του www.photofunpark.gr είναι εμπιστευτικά και κωδικοποιημένα, ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κανέναν άλλον, έκτος από το www.photofunpark.gr.

Τέλος, το Ρhotofunpark χρησιμοποιεί τις ΙΡ διευθύνσεις για εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας. Οι ΙΡ διευθύνσεις δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με προσωπικά δεδομένα του χρήστη.
 
Μέλος της εταιρίας γραφικών τεχνών